zavicajna-geografija

ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА, Миланка Џиновић и Милутин Тадић

1.100,00дин.

Формат:

Број страна:

 

Уџбеник Миланке Џиновић и и Милутина Тадића Завичајна географија је намењен студентима основних академских студија студијског програма за образовање учитеља на Учитељском факултету у Београду, за изборни предмет Завичајна географија. Усмерен је на припрему наставника разредне наставе за рад на завичајној географској основи са тежиштем на настави ван школске учионице. Садржај уџбеника чини 14 поглавља – лекција са истом структуром: наслов, испод наслова кључно питање и кључни појмови, затим основни и помоћни текст са одговарајућим табелама и илустрацијама, и на крају рубрика „Активности” са разноврсним задацима за утврђивање и проширивање знања. У последњем поглављу дати су примери две једнодневне теренске наставе студената, будућих наставника, носилаца завичајно географског приступа настави у првом циклусу основног образовања. Изостављен је конкретан пример географског приказа неког завичаја да то не би било криво схваћено као шаблон који се може применити на простору Србије. Такав шаблон не постоји.
Завичајна географија се не може посматрати изоловано од комплексног проучавања завичаја, нити се може свести на једно полугодиште, једну школску годину или на један циклус основног образовања. Завичајногеографски приступ треба да се провлачи кроз све видове наставе, током целог школовања. Да ли ће тако бити, највише зависи од самог наставника и његовог ентузијазма.