razvijanje-socijalne-kompentecije-ucesnika-u-skoli

РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ

350,00дин.

Формат: A5

Број страна: 116

Цена 350,00

У студији Развијање социјалне компетенције ученика у школи Мирсаде Зукорлић, разматра се школа у контексту развоја социјалне компетенције ученика, у оквирима који подразумевају да школа има и нуди могућност развијања аутентичне особе – бића. Као креатору социо-емоционалне климе у одељењу, централна улога припада наставнику који своју улогу у подстицању развоја социјалне компетенције ученика реализује кроз: израду наставног курикулума, ефикасно педагошко комуницирање, оспособљавање ученика да живе у заједништву итд. Посматрајући васпитнообразовни рад у школи као интерактивни, ауторка разматра и могуће стратегије развоја социјалне компетенције ученика у школи. Мишљења је да би оне добиле пуни смисао ако би се примењивале као саставни део васпитно-образовних активности унутар одељења, јер се на тај начин избегава проблем деконтекстуализације социјалног понашања. Исто тако, ауторка заступа став да, ако се узме у обзир да се понуђене стратегије могу примењивати (процесуирати) кроз реализацију садржаја наставних предмета, сасвим је оправдано очекивати да постану императив васпитнообразовног рада са ученицима.